Thursday, May 20, 2010

جائی در میان خوک‌ها

پاول ایوانوویچ ناوروتسکی (‌سرباز فراری از ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم‌‌) به مدت چهل‌و‌یک سال در یک خوک‌دانی مخفی شده بود... این جمله‌ی قابل توجه و این انسان قابل ترحم، نه تنها زائیده‌ی خیال کسی نیست که عین واقعیت است؛ و انگیزه‌ی نوشتن نمایشنامه‌ای برای آتول فوگارد*.
چاپ سوم «جائی در میان خوک‌ها» کتاب دوم از مجموعه‌ی «نمایشنامه‌های برگزیده‌ی دهه‌ی نود» با ترجمه‌ی سلیس شادروان هوشنگ حسامی به تازگی وارد بازار نشر شده است.
به راستی فکر نمی‌کنید چهل‌و‌یک سال، برای همجواری با خوک‌های محترم! کمی زیاد باشد؟

* نویسنده‌ی انگلیسی